ประกาศรายชื่อรับรางวัล

ม.1    
35492 เด็กหญิงธพัชร์สรณ์ เราวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35448 เด็กหญิงมนัญชยา ปานเถื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35403 เด็กหญิงอณัฐธิชา บำรุงสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35366 เด็กหญิงขวัญฤดี ศักดิ์นรารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35493 เด็กหญิงธันยชนก แม้นพยัคฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35641 เด็กหญิงณัฏฐณิชา การวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35224 เด็กหญิงวรรณรดา สันติประชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35327 เด็กหญิงภัททิยา ผลาผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35254 เด็กหญิงภรช์ชนก นราจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35227 เด็กหญิงสิริกัญญา ปั้นสนิท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35491 เด็กหญิงเขมิกา จีราคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35202 เด็กชายชณัต หัตถรุ่งเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35456 เด็กชายชนากร เอี่ยมประโคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35243 เด็กหญิงกวิสรา สดสมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35271 เด็กหญิงปภาพร แสงกล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35351 เด็กหญิงแพรพลอย ใหลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35375 เด็กหญิงลดาวรินทร์ อิทธิเหตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35234 เด็กชายชณาธิป นงคมณีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35256 เด็กชายกษิเดช บุญด้วยลาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35651 เด็กหญิงศศิธร ศรีประเทือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35374 เด็กหญิงรวิพร สุระกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35303 เด็กหญิงศิริภัสสร ฤทธิ์ประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35659 เด็กชายรัชพงศ เสริฐธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35673 เด็กหญิงศิริอร เก่งเกียรติชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35258 เด็กชายกันณพิช เบ้าศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35646 เด็กหญิงพรชนก มงคลธง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35469 เด็กหญิงนันท์นภัส เตชะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35770 เด็กหญิงกมลชนก เจริญมั่นคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35265 เด็กชายวิริทธิ์พล เลามงคลธนสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35628 เด็กชายคณิศร ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35748 เด็กหญิงมนสิการ ชมสุวรรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35289 เด็กหญิงจิรประภา คัมภิรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35776 เด็กหญิงอรุณรัตน์ รักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35269 เด็กหญิงนันทิชา คมจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35307 เด็กชายเพชรบูรพา พูลเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35242 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขุนพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35845 เด็กหญิงพัชรพร ลิ้มพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35470 เด็กหญิงนาฏชนก ศรีจำปา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35241 เด็กชายสิรวิชญ์ พลอยประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35496 เด็กหญิงพลอยชมพู สมอไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35796 เด็กหญิงปฐมาวดี โพธิ์พิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35284 เด็กชายรชต แสงภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35780 เด็กชายณัฐปคัลภ์ หาญเกียรติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ม.2    
34645 เด็กชายพุฒิพงศ์ พันธุ์น้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34795 เด็กหญิงทิพปภา ตังแกมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34518 เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเรือนจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34480 เด็กหญิงลัลนา ต่ออุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34470 เด็กหญิงจิตรลดา อัคราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34472 เด็กหญิงณัชชา โพธิ์จู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34478 เด็กหญิงพุทธธิดา เอี่ยมเศวต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34503 เด็กหญิงพรรณภัค เสนคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34650 เด็กหญิงณัชชา พันธุ์อนุกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34829 เด็กหญิงยลชาฎา แสงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34754 เด็กหญิงปุณยาพร พูลรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34495 เด็กหญิงกอบัว ลิ้มเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ม.3    
33993 เด็กหญิงอาริษา สืบสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33962 เด็กหญิงพรชิตา ไวยกัญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33911 เด็กหญิงเบญจวรรณ สมสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33936 เด็กหญิงศศิธร อุ่นจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34392 เด็กหญิงภริณยา แป้นพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33867 เด็กหญิงวิชญาพร นิลแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33992 เด็กหญิงอชิรญา ตั้งอัศยากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34310 เด็กชายนวัตชัย ยี่สุ้นแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33912 เด็กหญิงปานดารา สุพันธะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34379 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญชูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34007 เด็กหญิงคุณัญญา เอื้อดำรงสิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33821 เด็กชายจักรพรรดิ วรรณสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
33980 เด็กหญิงณัชชา โคตรบุปผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ม.4    
33099 นางสาวอัญมณี วงษ์งาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33082 นางสาวกัญญาภัส มีฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33123 นางสาววิชิตา พักชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
35923 นางสาวอารียา ชัยแช่มชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33086 นางสาวปวีณา กำเนิดพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33247 นางสาวสุทธิชา ฐานาพิชัยศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ม.5    
32685 นางสาวชัญญานุช เดชสุภา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

35160 นางสาววรญา วรกากุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32454 นางสาวปรีชญา แดงฉาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32601 นางสาวศศินา ชัยภูมิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32505 นางสาวภิอรญา พานิชผล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32668 นางสาวปรัชญาภรณ์ เปรมปรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

33015 นางสาวกุลสุมา กาตูน ไซเยด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32446 นางสาวจนันญา เรือนจันทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

33024 นางสาวนิชานันท์ ฉัตรวัสสา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32431 นางสาวสุธิมา สนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32577 นางสาวราชาวดี ยิ่งวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32715 นางสาวอัญชิสา ขุมทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32427 นางสาวรมิตา ตระกูลน้ำผึ้ง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32945 นางสาววริศรา ชูสกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32556 นางสาวสุชัญญา บุศราคำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32938 นางสาวนิชานันท์ ขุนศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

32468 นางสาวกมลพรรณ พัฒนเวศน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ม.6    
31768 นางสาวนันทัชพร ดวงแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

32043 นางสาวพรศิริ พงษ์บริบูรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

31770 นางสาวพิชชาภา ขันทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

32064 นางสาวนิชภัทร ริ้มประพันณี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

32152 นายถิรวุษิ กมุท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

34415 นายกิตติภพ สิงห์ทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

31877 นายธนดล แสงกันยา (จ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6