อบรมโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

,

      วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้มีการจัดการอบรมโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองอนันต์ พงษ์มานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูรู้จักและสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถขยายผลการอบรมไปสู่ครูและนักเรียนภายในโรงเรียนได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการเรียนรู้     ชมภาพบรรยากาศการอบรม คลิก