ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ ทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:14
2018-11-12 01:24
2018-06-14 01:12
2018-06-05 01:10
2018-05-29 01:10
2018-02-08 01:11