ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๗๕ อุบาสกพุทธสาวิกา

ผู้แต่ง: ปัญญา ใช้บางยาง

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อดีตชาติของ ๗๕ พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล ทีว่าด้วยอดีตชาติ อดีตกรรม ตระกูลถื่นที่เกิด ชีวิตครอบครัว ความปารถนา การพบเห็น การฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก การบรรลุธรรม การประกาศตนเป็นอุบาสก และภารกิจที่อุบาสกทั้งหลายที่ประพฤติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจนมาถึงปัจจุบัน