ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระอัญญาโกณฑัญญะ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระอัญญาโกณฑัญญะ...เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู (ผู้รู้ราตรีนาน) ในบั้นปลายชีวิตได้ไปพักจำพรรษาและปรินิพพานที่ป่าหิมวันต์ ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!