ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่แดนพุทธองค์-กุสินารา

ผู้แต่ง: พระราชรัตนรังษี          

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมืองแห่งการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ เล่าที่มาที่ไปและสาเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดสินพระทัยเลือกเมืองเล็กๆ เช่นกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพาน สถานที่แห่งนี้จึงถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกที่มามักเดินทางไปแสวงบุญและสักการบูชา ที่น่าสนใจคือ สถูปและวิหารปรินิพพานที่ถูกค้นพบในปัจจุบัน ซึ่งภายในพบพระพุทธปรินิพพานขนาดยาวถึง ๒๓ ฟุต ที่มีคำจารึกไว้ว่า อนุสรณ์สถานแห่งนี้เสมือนเป็นของขวัญทางพระพุทธศาสนาที่ล้ำค่าที่สุด