ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่แดนพุทธองค์-ลุมพินีวัน

ผู้แต่ง: พระราชรัตนรังษี          

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตามรอยพระบาทยังสวนลุมพินีวัน เมื่อครั้งพระราชกุมารสิทธัตถะประสูติในวันวิสาขปุรณมี พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ชี้ให้เห็นว่า ทันทีที่พระราชกุมารประสูติจากพระครรภ์นั้น พระองค์สามารถดำเนินได้ ๗ ก้าวจริง พร้อมทั้งชมร่องรอยแห่งอดีตของมหานครกบิลพัสดุ์และที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา ก่อนจะเข้าเขตเมืองเทวทหะเมืองแห่ง พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา รวมถึงพระราชวัง ๓ ฤดูที่พระเจ้าสุทโธทนะสร้างให้กับพระราชโอรส และซากประตูเมืองเก่าที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จผ่านเพื่อทรงหนีออกผนวช