ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูกอีสาน

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่มีค่า มีรสชาติ ผมจึงนำมาลง ฟ้าเมืองไทย มีคนนิยมโดยเฉพาะชาวอีสาน เมื่อได้ ซีไรท์
จึงถือเป็นเกีรยติ์ของคำพูนและชาวอีสานทั้งมวล "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-22 01:12
2018-07-30 01:13
2018-06-18 01:14
2018-06-09 01:09
2018-03-01 01:09