ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บึนทึกเรื่องราว ความรู้ และข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา
จากการเดินทางธรรมจาริกของคณะทัวร์ 94 ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ในประเทศอนิเดียและเนปาล อันประกอบไปด้วย สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-24 01:15